Regulamin

2 Białogardzki  Bieg Szlakiem Gryfa

Ekstremalny bieg z przeszkodami- edycja KOMANDOS!

Białogard 2020

Cel zawodów:

 1. Promowanie zdrowego stylu życia.
 2. Umożliwienie sprawdzenia się w ekstremalnych warunkach z różnych dziedzin aktywności fizycznej. Danie możliwości rywalizacji i współpracy podczas imprezy z pogranicza sportów ekstremalnych. Połączenia wysiłku fizycznego wraz ze świetną zabawą.
 3. Ze względów bezpieczeństwa prosimy korzystać  z dezynfektorów do rąk dostępnych w Biurze Zawodów, depozycie, toaletach i przy strefie Startu oraz zachować  bezpieczną odległość od innych osób (1,5m).
 4. Przed wejściem na teren Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji każdy uczestnik jest zobowiązany do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wypełnienia ankiety odnośnie COVID19 przy odbiorze pakietu w Biurze Zawodów. Jeżeli temperatura ciała zawodnika przekroczy 38 stopni dany uczestnik nie zostanie dopuszczony do biegu.
 5. Każdego uczestnika obowiązuje samodzielne wyposażenie się w środki ochrony osobistej czyli maseczki, rękawiczki.

Co was czeka na trasie?

 1. Uczestnicy biegu na trasie o dystansach 5 km+ oraz 10km+ napotkają przeszkody naturalne i sztuczne.
 2. Zatem jest to wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, połączoną z wysiłkiem fizycznym i rywalizacją o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie są rozstawione przeszkody, które zweryfikują Waszą sprawność, siłę i odporność psychiczną. Zawodnicy muszą charakteryzować się dużym dystansem wobec siebie, ponieważ nikomu nie uda się ukończyć biegu czystym.

Organizator:

 Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej.

Termin i miejsce zawodów:

 Bieg odbędzie się dnia 03.10.2020r. w Białogardzie, Gmina Białogard, Województwo Zachodniopomorskie (start i meta Stadion Miejski BOSiR ul. Moniuszki 49).

Uczestnictwo:

W biegu uczestniczyć mogą osoby, które w dniu startu mają ukończone 18 lat, zapoznają się z regulaminem imprezy i podpiszą oświadczenie uczestnika biegu. Osoby młodsze w wieku 16 -17 lat mogą uczestniczyć w biegu po podpisaniu przez rodziców (opiekunów) oświadczenia na linii startu w dniu imprezy.

Zgłoszenia:

Opłata startowa:

 • płatność do 31.08.2020r. – 99zł
 • opłacona w dniach 01.09-02.10.2020r. – 129zł,

wpłacona na konto Białogardzkiego Stowarzyszenia Aktywności Sportowej z wpisem w tytule przelewu „Pakiet Gryf” oraz pełnym nazwiskiem i imieniem zawodnika.

W terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia umowy, przez co rozumie się dzień, w którym spełnione są łącznie następujące warunki Uczestnik wypełnił formularz zgłoszeniowy i uiścił opłatę startową, jednak każdorazowo nie później niż na 7 dni przed datą biegu, na który dokonano zapisu, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.Po upływie powyższych terminów prawo to wygasa.

W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwróci równowartość ceny pakietu startowego z dnia zakupu niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia, w którym zostanie on poinformowany o decyzji Uczestnika. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów związanych ze zwrotem.

Opłaty powinny być uiszczone na konto:

Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Białogardzie: 25 1240 3666 1111 0010 9179 5626

Zasady biegu:

 1. Przeszkód pilnują odpowiednio oznakowani wolontariusze wyznaczeni przez organizatora.
 2. Wolontariusze pilnują porządku na trasie biegu oraz tego by zawodnicy pokonywali przeszkody zgodnie z ich przeznaczeniem, budową z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. W przypadku ominięcia przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik zobowiązany jest do wykonania karnego zadania w postaci 20 powtórzeń burpees.

Depozyt:

 1. Na miejscu imprezy istnieje możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników, zaleca się nie zostawianie rzeczy wartościowych w depozycie. (czyt. REGULAMIN DEPOZYTU 2 Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa Ekstremalny bieg z przeszkodami- edycja KOMANDOS!)

Pomiar czasu:

Za pomiar czasu odpowiada firma HERKULES.

Pakiet startowy:

W ramach opłaty wpisowej każdy uczestnik otrzyma: koszulka Białogardzki Bieg Szlakiem Gryfa, chip do pomiaru czasu, drobne upominki,  posiłek regeneracyjny po biegu, medal na mecie, opieka medyczna. Pakiety startowe będą wydawane dzień przed oraz w dniu imprezy. Pakiet należy odebrać najpóźniej 30 min. przed startem swojej fali. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego po okazaniu dowodu stwierdzającego jego tożsamość ( dowód osobisty, paszport).  Na mecie zawodów będzie znajdować się strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia.

Sposób wyłonienia zwycięzców:

Zawodnicy startują w falach, przynależność do poszczególnych fal zostanie ustalona według kolejności zapisów. Zwycięzcami są osoby, które osiągną najlepsze czasy w kategoriach kobiet i mężczyzn na podstawie elektronicznego pomiaru czasu. Liczbę zawodników określa się na 300 osób.

Nagrody:

Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w dwóch kategoriach otrzymują:

Kategoria kobiet miejsca I-III statuetka lub puchar.

Kategoria mężczyzn miejsca I-III statuetka lub puchar.

Klasyfikacja drużynowa: drużyna zostaje sklasyfikowana jesli będzie minimum 5 zawodników na jednym dystansie. Do klasyfikacji liczone jest 5 najlepszych czasów z drużyny na tym samym dystansie.

Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal. W przypadku zgłoszenia się sponsora organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców i/lub uczestników. O dodatkowych ewentualnych  nagrodach organizator poinformuje w komunikacie.

Sprawy różne:

Na zawodach nie można używać obuwia z kolcami i metalowymi kołkami. Organizator zawodów nie odpowiada za rzeczy zaginione. Organizator zapewnia na miejscu zawodów opiekę medyczną. Kwestie sporne dotyczące w/w regulaminu i sposobu prowadzenia biegu rozstrzyga kierownictwo zawodów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usunięcia z trasy biegu osób łamiących regulamin i swoim zachowaniem narażających na niebezpieczeństwo innych zawodników. W uzasadnionym przypadku - w celu usprawnienia przebiegu zawodów - zastrzega się możliwość zmian w programie.

Dane osobowe:

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

Ochrona wizerunku:

Uczestnicy biegu wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

Program:

02.10.2020 (piątek) godz. 15 -19 - wydawanie pakietów startowych

03.10.2020 (sobota) godz. 8.30 -12.45 - rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych  (Stadion Miejski BOSiR ul. Moniuszki 49, Białogard)

 • godz. 12.50 - rozgrzewka zawodników I fala 5km+
 • godz. 13.00 - start I  fala 5km+
 • godz. 13.05 - rozgrzewka zawodników II  fala 5km+
 • godz. 13.15 - start II  fala 5km+
 • godz. 13.20 -  rozgrzewka zawodników III fala 5km+
 • godz. 13.30 - start III fala  5km+
 • godz. 13.35 -  rozgrzewka zawodników IV fala 5km+
 • godz. 13.45 - start IV fala 5km+
 • godz. 13.50 -  rozgrzewka zawodników V fala 5km+
 • godz. 14.00 - start V fala 5km+
 • godz. 14.05 - rozgrzewka zawodników I fala 10 km+
 • godz. 14.15 - start I fala 10 km+
 • godz. 14.20 - rozgrzewka zawodników II fala 10 km+
 • godz. 14.30 - start II fala 10 km+
 • godz. 14.35- rozgrzewka zawodników III fala 10 km+
 • godz. 14.45 - start III fala 10 km+
 • godz. 14.50 - rozgrzewka zawodników IV fala 10 km+
 • godz. 15.00 - start IV fala 10 km+
 • godz. 15.05 - rozgrzewka zawodników V fala 10 km+
 • godz. 15.15 - start V fala 10 km+
 • ok 15.15 - dekoracja dystansu 5km+ (organizator dopuszcza zmianę czasu dekoracji – w                zależności od tempa ukończenia zawodów)
 • ok. 17.00 – dekoracja dystansu 10km+ (organizator dopuszcza zmianę czasu dekoracji – w             zależności od tempa ukończenia zawodów)

Postanowienia końcowe:

Kontakt do Organizatora:

Radosław   – tel.733-966-072,

Jolanta – tel.886-748-798  

e-mail bb.szlakiemgryfa@wp.pl

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

 

REGULAMIN DEPOZYTU

2 Białogardzki  Bieg Szlakiem Gryfa

Ekstremalny bieg z przeszkodami- edycja KOMANDOS!

Białogard 2020

1.Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o:

a. Uczestniku – rozumie się przez to uczestnika wydarzenia sportowego – Białogardzkiego Biegu Szlakiem Gryfa, biegu z przeszkodami, w związku z którym świadczona jest usługa przechowania rzeczy.

b. Organizatorach – rozumie się przez to Stowarzyszenie Aktywności Sportowej.

c. Biegu – rozumie się przez to bieg z przeszkodami 2 Białogardzki  Bieg Szlakiem Gryfa Ekstremalny bieg z przeszkodami- edycja KOMANDOS!, w związku z którym świadczona jest usługa przechowania rzeczy.

d. Numerze startowym – rozumie się przez to numer pod którym Uczestnik został zapisany przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Biegu i o którym Uczestnik został poinformowany przed rozpoczęciem Biegu.

2.Uczestnik uprawniony jest do oddania na czas Biegu na przechowanie wyłącznie Rzeczy podręcznych, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.Uczestnik potwierdza oddanie na przechowanie Rzeczy podręcznych poprzez wskazanie numeru startowego.

4.Oddane na przechowanie rzeczy przetrzymywane są przez Organizatorów w udostępnionym Uczestnikowi pojemniku (worku), w wyznaczonym do tego miejscu.

5.„Rzeczami podręcznymi” są według niniejszego Regulaminu rzeczy:

a. Które ze względu na cechy własne, tj.: gabaryty, tworzywo, sposób użytkowania itp. nadają się do przechowywania w warunkach określonych w pkt 4 niniejszego Regulaminu.

b. Których łączna wartość nie przekracza 300 zł.

6.Zabrania się Uczestnikom oddawania na przechowanie rzeczy niespełniających warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego Regulaminu, w szczególności rzeczy przekraczających wartość, o której mowa w pkt 5 powyżej, rzeczy mogące ulec stłuczeniu, zalaniu, zgnieceniu. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone poprzez naruszenie powyższego zakazu Organizatorom, osobom trzecim, a także za szkody wyrządzone w tych rzeczach oraz za ich zaginięcie.

7.Pojemnik (worek), w którym przetrzymywane są rzeczy oddane na przechowanie opatrzony jest numerem startowym Uczestnika.

8. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie rzeczy osobiste przechowywane będą w jednorazowych plastikowych workach.

9.Do odbioru rzeczy oddanych na przechowanie uprawniony jest jedynie Uczestnik, który rzeczy te oddał, po prawidłowym podaniu następujących danych weryfikacyjnych: numer startowy i inne podane przed Organizatora dane weryfikujące.

10.Rzeczy oddane na przechowanie należy odebrać w miejscu ich oddania, niezwłocznie po zakończeniu Biegu. Uczestnik uprawniony jest do wcześniejszego odbioru rzeczy.

11.W przypadku nieodebrania rzeczy w czasie i miejscu określonym w pkt 9 Uczestnik zobowiązany jest do zapłacenia Organizatorom opłaty za przechowanie w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, przy czym po upływie 14 dni licząc od dnia, w którym Uczestnik oddał rzeczy na przechowanie, Organizatorzy mają prawo zniszczyć nieodebrane rzeczy na koszt Uczestnika. Organizatorzy mogą obciążyć Uczestnika kosztem przesyłki nieodebranych przez niego rzeczy pod wskazany przez Uczestnika adres.

12.Uczestnik potwierdza odebranie rzeczy poprzez wskazanie numeru startowego, znajdującego się na opasce, którą otrzymał każdy uczestnik Biegu podczas odbioru pakietów startowych.

Program:

02.10.2020 (piątek) godz. 15 -19 - wydawanie pakietów startowych

03.10.2020 (sobota) godz. 8.30 -12.45 - rejestracja zawodników, wydawanie pakietów startowych  (Stadion Miejski BOSiR ul. Moniuszki 49, Białogard)

 godz. 12.50 - rozgrzewka zawodników I fala 5km+

godz. 13.00 - start I  fala 5km+

godz. 13.05 - rozgrzewka zawodników II  fala 5km+

godz. 13.15 - start II  fala 5km+

godz. 13.20 -  rozgrzewka zawodników III fala 5km+

godz. 13.30 - start III fala  5km+

godz. 13.35 -  rozgrzewka zawodników IV fala 5km+

godz. 13.45 - start IV fala 5km+

godz. 13.50 -  rozgrzewka zawodników V fala 5km+

godz. 14.00 - start V fala 5km+

godz. 14.05 - rozgrzewka zawodników I fala 10 km+

godz. 14.15 - start I fala 10 km+

godz. 14.20 - rozgrzewka zawodników II fala 10 km+

godz. 14.30 - start II fala 10 km+

godz. 14.35- rozgrzewka zawodników III fala 10 km+

godz. 14.45 - start III fala 10 km+

godz. 14.50 - rozgrzewka zawodników IV fala 10 km+

godz. 15.00 - start IV fala 10 km+

godz. 15.05 - rozgrzewka zawodników V fala 10 km+

godz. 15.15 - start V fala 10 km+

Postanowienia końcowe:

Kontakt do Organizatora:

Radosław   – tel.733-966-072,

Jolanta –tel.886-748-798  

e-mail bb.szlakiemgryfa@wp.pl

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.

W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

Modna Cafe
Pomorze Zachodnie
KARR
Obiadek Karlino
BIAŁOGARDZKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ
WITAMINKA

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem