Regulamin - Kids

3 Białogardzki  Bieg Szlakiem Gryfa KIDS 02.10.2021r.

Cel biegu:

 1. Promowanie zdrowego stylu życia.
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.
 3. Upowszechnianie biegania z przeszkodami jako dobrej zabawy. Połączenia wysiłku fizycznego z świetną zabawą.
 4. Ze względów bezpieczeństwa prosimy korzystać  z dezynfektorów do rąk dostępnych w Biurze Zawodów, depozycie, toaletach i przy strefie Startu oraz zachować  bezpieczną odległość od innych osób (1,5m).
 5. Przed wejściem na teren Białogardzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji każdy uczestnik jest zobowiązany do poddania się pomiarowi temperatury ciała oraz wypełnienia ankiety odnośnie COVID19 przy odbiorze pakietu w Biurze Zawodów. Jeżeli temperatura ciała zawodnika przekroczy 38 stopni dany uczestnik nie zostanie dopuszczony do biegu.
 6. Każdego uczestnika obowiązuje samodzielne wyposażenie się w środki ochrony osobistej czyli maseczki, rękawiczki.

Trasa biegu i kategorie wiekowe:

 • Trasa biegu z przeszkodami dla dzieci w wieku 5-6 oraz 7-8 lat  wynosi ok.400 m,
 • Trasa biegu z przeszkodami dla dzieci w wieku 9-11 oraz 12-15 lat wynosi ok. 1500 m.

Start będzie się odbywał w kategoriach wiekowych:

 • 5 - 6 lat
 • 7 - 8 lat
 • 9 - 11 lat
 • 12 - 15 lat

W przypadku, gdy w danej kategorii zgłoszonych będzie mniej niż 3 osoby, zgłoszeni uczestnicy będą przeniesieni do kategorii wyższej lub niższej. O przeniesieniu do właściwej kategorii każdorazowo decyduje Organizator. Podczas biegu będzie prowadzony pomiar czasu.

Organizator:

Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej

Termin i miejsce zawodów:

Bieg odbędzie się dnia 02.10.2021 r. w Białogardzie, Gmina Białogard, Województwo Zachodniopomorskie (start i meta Stadion Miejski BOSiR ul. Moniuszki 49)

Udział dzieci w imprezie sportowej jest bezpłatny!!!

Dla każdego zawodnika w pakiecie koszulka, chip do pomiaru czasu i inne gadżety, na mecie niepowtarzalny medal, posiłek regeneracyjny.

Zapisy na bieg:

1. Rejestracji można dokonać na stronie Herkules.

2. Limit uczestników wynosi 200 osób.

3. Uczestnicy biegu startują w falach po 25 osób co 10 minut.

4. Po przekroczeniu limitu osób uprawnionych do startu w zawodach, rejestracja będzie zamknięta.

5. Podczas rejestracji należy wybrać godzinę startu fali dogodną dla uczestnika.

 6. Limit osób przypadających na daną falę jest stały i nie podlega zwiększeniu.

Program zawodów:

1. 01.10.2021 r. (piątek) – wydawanie pakietów startowych - wszyscy uczestnicy biegów

2. 02.10.2021 r. (sobota): 

 • godz. 8.00 - 9.30 - weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów  startowych dla dzieci 5-6 oraz 7-8 lat                                                                                                                                                                       
 • godz. 8.00 - 10.00 - weryfikacja zawodników i wydawanie pakietów  startowych dla dzieci 9-11 oraz 12-15 lat
 • godz. 9.50 - rozgrzewka dla dzieci w wieku 5-6 oraz 7-8 lat 
 • godz. 10.00 - start dzieci w wieku 5 - 6 lat I fala 
 • godz. 10.10 - start dzieci w wieku 5 - 6 lat II fala
 • godz. 10.20 - start dzieci w wieku 7 - 8 lat I fala
 • godz. 10.30 - start dzieci w wieku 7 - 8 lat II fala
 • godz. 10.55 – dekoracja dzieci w wieku 5-6 oraz 7-8 lat  1-3 miejsce (puchary/statuetki/nagrody)  (organizator dopuszcza zmianę czasu dekoracji – w zależności od tempa ukończenia zawodów)

Start dzieci w wieku 5-6 oraz 7-8 lat z płyty boiska głównego.

 • godz. 10.40  - rozgrzewka dzieci w wieku 9 - 11 oraz 12-15 lat
 • godz. 10.50 - start dzieci w wieku 9 - 11 lat I fala 
 • godz. 11.00 - start dzieci w wieku 9 - 11 lat II fala
 • godz. 11.10 - start dzieci w wieku 9 - 11 lat III fala
 • godz. 11.20 - start dzieci w wieku 12 - 15 lat I fala
 • godz. 11.30 - start dzieci w wieku 12 - 15 lat II fala
 • godz. 11.40 - start dzieci w wieku 12 - 15 lat III fala
 • godz. 12.00  – dekoracja 1 - 3 miejsce (puchary/statuetki/nagrody) kategorii wiekowej 9 - 11 oraz 12 - 15 lat (organizator dopuszcza zmianę czasu dekoracji – w zależności od tempa ukończenia zawodów)

Start dzieci w wieku 9 - 11 oraz 12 - 15 lat  z płyty boiska głównego.

W przypadku zgłoszenia się sponsora organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców i/lub uczestników. O dodatkowych  nagrodach organizator poinformuje w komunikacie.

Uczestnictwo:

 1. Prawo startu mają dzieci w wieku od 5 do 15 roku życia.
 2. W biegach dziecięcych i młodzieżowych może wziąć udział każde dziecko pod warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym oraz wypełnienie zgody na start z podpisem rodzica lub prawnego opiekuna. Formularz dostępny jest w biurze zawodów.
 3. Organizator zastrzega limit 200 uczestników.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 02.10.2021r. W momencie weryfikacji obecność rodzica lub opiekuna prawnego jest obowiązkowa.
 5. Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne na czas trwania imprezy biegowej.
 6. Organizator zapewnia wolontariuszy  do zabezpieczenia przeszkód.
 7. Organizator zapewnia przygotowanie relacji fotograficznej z imprezy biegowej.
 8. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko.
 9. Uczestnik startuje wyłącznie na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą związane z tym ryzyko. Rodzice / opiekunowie prawni przyjmują do wiadomości, że udział w biegu przeszkodami zwiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oznacza, że zgłaszający uczestnika do biegu z przeszkodami, rozważyli i ocenili charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu z przeszkodami i dobrowolnie zdecydowali się podjąć to ryzyko, zgłaszając uczestnika do biegu z przeszkodami wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 10. Organizator nie ubezpiecza uczestników.
 11. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach/ w butach z kolcami.
 13. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 15. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i uzupełniania.
 16. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie, ze względów organizacyjnych, uniemożliwia udział w biegu.
 17. Rodzice, opiekunowie prawni uczestników oraz sami uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 18. Rodzice oraz opiekunowie prawni uczestnika, jak również sam uczestnik udzielają
 19. Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 20. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 21. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 22. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 23. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 24. Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 25. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegu w postaci zdjęć z trasy biegów.
 26. Warunkiem udziału w biegu z przeszkodami jest wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony zostaną usunięci z trasy.
 2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania imprezy.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 5. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.
Pomorze Zachodnie
KARR
Obiadek Karlino
Ośrodek Edukacji Ekologicznej LIPIE
SISG
RWiK Sp. z o.o. w Białogardzie
Cabana
BOSiR
TECH-KAN
Rad Med Witaminka
Białogardzkie Stowarzyszenie Aktywności Sportowej
Bank Spółdzielczy w Białogardzie
Matexim
MODNA CAFE
BISTRO PYZA
CASTORAMA
Miasto Białogard
INVEST PARK BIAŁOGARD
BUDIMET

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem